• h18.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h18_adc87c225d48b80809c12937893fd23b_90x50.resized.jpg
 • h31.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h31_8da731a81b0e375a59eb4110dea3d432_90x50.resized.jpg
 • h34.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h34_b437b4c45e0cdf2c799d1aaa5c56e33e_90x50.resized.jpg
 • h36.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h36_d5cb8c4185c17d2e6193c3f0278a3247_90x50.resized.jpg
 • h42.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h42_88e3519b369ac32d7b425c10e5b4b0ab_90x50.resized.jpg
 • h44.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h44_d5c654fbfb6388c724bf8204daa891bd_90x50.resized.jpg
 • h45.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h45_b2ad6cd1e260b456e8622ec7ea79cdf6_90x50.resized.jpg
 • h64.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h64_583a1232a80abdd906133c1bfdd1fe44_90x50.resized.jpg
 • h69.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h69_c5141019a273e002c8269569fc20c87a_90x50.resized.jpg
 • h76.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h76_c70bccc3e7e359ed5a09239aa8f98de5_90x50.resized.jpg
 • h78.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h78_04ec157a4edf01126faab93ac140b3f6_90x50.resized.jpg
 • h79.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/h79_8d5296a54cc6bc8d5de4aa1de08e212f_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3146.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3146_8592ea9123b3436c3ed5ccb4908b0565_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3163.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3163_3a64343b32f97de8ee54b6a22055360f_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3172.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3172_d9b28043a43f50441102ae5f71fd4c62_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3227.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3227_e86f16d7b87ed233bb9570ef00957f9a_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3252.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3252_4d5d495a15d37220c25138667232655c_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3253.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3253_2a237e2eaf91e25356034008444b233d_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3283.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3283_e8af5533afafa35c5ef4e4a13a56332f_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3289.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3289_f6e67fd8fcc1b97a2088cf43b56e8c1a_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3291.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3291_101b9eac86d115d7838a09d9ffbb2d9a_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3293.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3293_04eb9980018a056ca9017c88ad350722_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3301.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3301_c510778fe1f284fc2816061377739101_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3324.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3324_343402b0f1c6f714fd39dcd15cc1d06f_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3347.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3347_53cf38c770dd03b33827a42de8c4352b_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3360.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3360_d9fa6375ab1c10ba2f092260b861572f_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3373.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3373_a8c2bd29b61e480caac3b6ecefc3b2bc_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3377.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3377_64c56c1cd0e5fb8bfe33574bc6acf95b_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3384.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3384_4051bab1174e846512cb398d48fc98bf_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3435.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3435_2fb639cc3edd1cd6595048bfc1ef3fff_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3455.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3455_6011ea54df8bf1a38032f5ef9938230b_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3458.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3458_d6a5806a3bb787315d5eced1240781a6_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3483.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3483_41f6c949b12e51a4bf8249e6d85ed24a_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3488.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3488_310008045d005921e9c5ee70607e6ea7_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3601.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3601_a4745358c89221d5e5f43d43091e461f_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3611.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3611_45b9b1121401191b0dcb633a78b917cd_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3626.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3626_c1c64c0dbad8646be22651e1f9b187bf_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3639.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3639_2236be05799f636fdbb024101874619b_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3670.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3670_08eed5c4df4f140146a52d5f578dcf15_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3681.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3681_76bdc1068e4edf9913d7d56b995076ee_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3687.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3687_e030cf2beded43c6c9cc153078c227c4_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3704.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3704_dd949457690ddd37db77bf4bf843ae3e_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3728.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3728_d70dce43b80f28d34f5d0761cd399642_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3795.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3795_c91a21eea29103d58182fee2c2de4e40_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3834.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3834_749afeecc555f1d5325e89dc563653b1_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3847.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3847_27b11f628eccd79e17443896288b9c47_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3854.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3854_0676e265ffaf50d5fd029b0bed9b0f12_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3885.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3885_cb4c0603d3f60b24c50c8d88745798a6_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3892.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3892_5c6869bb65193987ba86bf70632f23d0_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3898.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3898_2b48d5f35f97d623d81fe0be304fa25a_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3901.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3901_00266767fb9e2bf407fe05a50461405b_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3914.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3914_519a3154c9073f6d4a674add37d37508_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3916.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3916_fac2d73020c6b91ffb7359109d265064_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3943.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3943_d795a4e7c65ee88c7acaca702ef6f8ba_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3964.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3964_d0714c121ec3c17a4fa81e8847c550c5_90x50.resized.jpg
 • hIMGP3982.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP3982_e28c2a2a8523efd9e2c0813e1ee57ae4_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4021.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4021_dd6649310cce98a9f703b03cff873ae1_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4049.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4049_69dcbe0c2d1729b95a3592a25ad0b342_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4077.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4077_61ecf02b2c5e4dbb8b0d9a8f91c2a6bb_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4102.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4102_f24d57326cb97b96cc41f29cc885b729_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4114.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4114_2ebacab19b96c3e1425723fa545b4d0e_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4151.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4151_a9f14a243863ce410b99d697d05be2c5_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4153.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4153_642f4409c18562b736553025da5a5e83_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4162.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4162_7e87db5acbd216bc7c8ed6c3119bcede_90x50.resized.jpg
 • hIMGP4195.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/hIMGP4195_25586224a14135e1f3c443e28e2640c7_90x50.resized.jpg
 • lenke-fabian-10.jpg
  https://www.turnierkalender.eu/de/images/ju_cached_images/lenke-fabian-10_b4ca324c3df6273cade1acaaa3fae13d_90x50.resized.jpg

Der Turnierkalender Tischtennis

FacebookTwitterRSS Feed
E-MailDruckenExportiere ICS

6.ATSC-Tischtennis-Cup Cuxhaven 2019

Veranstaltung

6.ATSC-Tischtennis-Cup Cuxhaven 2019
Bezeichnung:
6.ATSC-Tischtennis-Cup Cuxhaven 2019
Wann:
Fr, 17. Mai 2019, 19:00 h - So, 19. Mai 2019
Wo:
Sporthalle der Abendroth-Grundschule Cuxhaven - 27474 Cuxhaven, Niedersachsen
Teilnehmerkreis:
Bezirksoffen
Aufrufe:
46

Kontakt Information

Name:
ATSC-TT-Cup Cuxhaven
Telefon:
0157 3101 0769


Veranstaltungsort

Standort:
Sporthalle der Abendroth-Grundschule Cuxhaven
Straße:
Abendrothstraße 20
Postleitzahl:
27474
Stadt:
27474 Cuxhaven
Verband:
Niedersachsen
Land:
Germany

Beschreibung

Cuxhaven-Cup2017_Manu1.jpeg

Alle Angaben ohne Gewähr !

Allgemeines

Herzlich willkommen beim Turnierkalender für den Tischtennissport!

Wir möchten allen Organisatoren eine Gelegenheit bieten, Veranstaltungen (Turniere auch kreisoffen, Trainingslehrgänge, Schaukämpfe) bekannter zu machen und zu bewerben. Macht mit! Es lohnt sich für euch bestimmt!

Wer möchte, kann sich die aktuell anstehenden Turniere in die Vereins-Homepage einbinden. Damit habt ihr ein neues zusätzliches Feature für eure Homepage. Dies geschieht im CMS Joomla einfach über das Modul RSS-Feed. Der Link lautet:

http://www.turnierkalender.eu/de/index.php?format=feed&type=rss . Auf http://www.gsvTT.de könnt ihr euch ansehen, wie wir es realisert haben. Sicherlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten.

Gerne können neue und fehlende Turniere in den Kalender eingetragen werden. Bitte füllt das Meldeformular soweit wie möglich vollständig aus. Wenn es in seltenen Fällen zu Problemen kommt, kann auch das alternative Meldeformular verwendet werden. Wir werden die Meldung prüfen und zeitnah im Kalender aktivieren. Je früher der Eintrag erfolgt, desto größer ist die Werbewirkung!

Bei weiteren Fragen oder Problemen könnt ihr euch an mail@Turnierkalender.eu wenden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr! Wir haften nicht für Eingabefehler !

German English French Italian Portuguese Russian Spanish
<<  <  April 2019  >  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
  1  2  3  4  5
  8  91011
15161718192021
2223242526
     

Der Liveticker score4U.de

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok